‘ആദി’യിലെ മനോഹരമായ ഗാനത്തിന്‍റെ വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങി..!!

‘ആദി’യിലെ മനോഹരമായ ഗാനത്തിന്‍റെ വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങി..!!

March 5, 2018 0 By admin

ആദി’യിലെ മനോഹരമായ ഗാനമാണ് ‘പിരിയും നാം’. ഇതിന്‍റെ വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങി.