ലാലേട്ടന്റെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും മോഹം ബാക്കിയുണ്ടോ? ആരാധികയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഇത്രയും മരണ മാസ് ഉത്തരം ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല!

ലാലേട്ടന്റെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും മോഹം ബാക്കിയുണ്ടോ? ആരാധികയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഇത്രയും മരണ മാസ് ഉത്തരം ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല!

August 2, 2019 0 By admin

ലാലേട്ടന്റെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും മോഹം ബാക്കിയുണ്ടോ? ആരാധികയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഇത്രയും മരണ മാസ് ഉത്തരം ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. റേഡിയോ മംഗോ നടത്തിയ പാർട്ടിയിലാണ് ആരാധിക ലാലേട്ടനോട് ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. ലാലേട്ടന്റെ മരണമാസ്സ്‌ മറുപടിയും.