പുത്തൂർ അമ്പലത്തിൽ എത്തിയ ലാലേട്ടൻ.. ചിത്രങ്ങൾ കാണാം..

പുത്തൂർ അമ്പലത്തിൽ എത്തിയ ലാലേട്ടൻ.. ചിത്രങ്ങൾ കാണാം..

April 2, 2018 0 By admin

പാലക്കാട് പ്രശസ്തമായ പുത്തൂർ അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് ലാലേട്ടൻ എത്തിയപ്പോൾ..